Länk: Utskick om medlemskap i VA-i-tiden inför årsmöte 2024

Värdegrund  – Föreningen VA-i-tiden

VA-i-tidens grundstenar är miljö, trygghet, demokrati och ekonomi.

Den nationella föreningen VA-i-tiden arbetar för att förändra nuvarande VA-lagstiftning och dess tillämpning gentemot fastighetsägare med enskild VA-anläggning.  Ett sätt är att underställa hela Va-lagstiftningen miljölagstiftningen. VA-i-tiden anser att ansvaret för vattentjänster i samhället ska ligga på staten och inte som idag kommunerna och att det delade ansvaret mellan olika tillsynsmyndigheter innebär att ingen har helhetsansvar för hållbara vattentjänster i Sverige.

Vi som själva har enskilt VA vänder oss till dig som liksom vi, upplever att myndigheternas handläggning och tillämpning av såväl vatten och avloppsfrågor gentemot fastighetsägare med enskilt VA är felaktig. Utgångspunkten för skyddet av människors hälsa och miljö ska utgå från vattendirektivets nyttokostnadsprincip, dvs högsta möjliga miljönytta till lägsta möjliga kostnad,

VA-i-tiden anser att man bör åtgärda de värsta källorna till förorening först, dvs industri, jordbruk och kommunernas VA-anläggningar med ledningsnät och avloppsreningsverk och efterföljande slamhantering. Vi anser att det måste finnas en möjlighet att göra en rimlighetsavvägning av behovet av vattentjänst utifrån skyddet av människors hälsa, miljö samt teknikneutraliteten. 

VA- i-tiden upplever att kommunerna vid beslut om kommunala verksamhetsområden tillämpar fri prissättning avseende anslutningskostnaden. Det förekommer idag ingen rättssäkerhet för en likvärdig bedömning av fastighetsägare enskilt avlopp.

 VA-i-tiden anser att beslut om anslutning till kommunalt verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen § 6 måste kunna överklagas i sak,  med prövning av om det föreligger fara för människors hälsa och miljö, samt att kostnaden för tvist tas av det allmänna,  så neutralitet kan råda mellan den enskilde och kommunerna.

En överklagan idag, genom stämning av kommunen till mark-och miljödomstolen, kan med nuvarande VA-lagstiftning först ske då fastighetsägaren får information från kommunen om var anslutningspunkten till fastigheten är placerad eller då fastighetsägaren får fakturan på anslutningsavgiften från kommunen. Ett bevis för Va-lagens bristande rättssäkerhet.

Vi anser också att så länge som det saknas oberoende kunskap om vilken prestanda olika tekniklösningar har, krävs det att tillsyn vilar på en vetenskaplig evidens vid beslut om förbud att använda avloppsanläggning. Argumenten får inte vara tvivelaktiga motiveringar som ”förhindra övergödning”, ”rädda våra vattendrag ”.

VA-i-tiden arbetar för att påverka VA-lagstiftningen och dess tillämpning genom att lämna remissyttrande över förslag till tillämpning samt förslag till ny lagstiftning. Det vi kan hjälpa dig med
från VA-i-tiden är råd i dina VA-frågor kring enskilt VA. 

  • VA-i-tiden har genom sin hemsida kontakt med många fastighetsägare.
  • VA-i-tiden har utarbetat en sammanställning av argument för att kunna påverka myndigheter.
  • VA-i-tiden ger dig som fastighetsägare med enskilt VA råd.

Så kontakta oss för medlemskap som kostar 100 kr per fastighetsägare och år och 500 kr per år för föreningar/företag. Mer om föreningen, styrelse, stadgar mm hittar du här.