Den nationella föreningen VA-i-tiden arbetar för att förändra nuvarande VA-lagstiftning och dess tillämpning gentemot fastighetsägare med enskild VA-anläggning. Alla myndighetskrav skall vila på saklig grund.

Vi vänder oss till dig, som liksom vi upplever att myndigheternas handläggning och tillämpning av vatten och avloppsfrågor är felaktig och saknar all rim och reson

VA-i-tidens grundstenar är hälsa/miljö, trygghet, demokrati och ekonomi. Vi vill också värna om vår natur och våra vattendrag, men menar att alla myndighetskrav skall vara rimliga i förhållande till miljönyttan. Utgångspunkten för skyddet av människors hälsa och miljö ska utgå från vattendirektivets nyttokostnadsprincip, dvs. högsta möjliga miljönytta till lägsta möjliga kostnad.

VA-i-tiden anser att man bör åtgärda de värsta källorna till förorening först, dvs. industri, jordbruk och kommunernas VA-anläggningar med både ledningsnät och avloppsreningsverk. Vi anser att behovet av vattentjänst skall vara teknikneutral utifrån skyddet av människors hälsa och miljö. Valen ska ske i följande ordning: 1 enskild lösning, 2 gemensamma lösningar, 3 kommunala lösningar.

Vi anser att den omvända bevisbördan är ovärdig ett rättssamhälle. Det måste således vara miljömyndigheten. som skall bevisa att en avloppsanläggning orsakar – eller förväntas orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kan inget sådant påvisas skall inga krav ställas.

VA- i-tiden upplever att kommunerna tillämpar fri prissättning av anslutningskostnader vid bildande av verksamhetsområden. Det förekommer idag ingen rättssäkerhet för fastighetsägare med enskild VA-anläggning. Våra 290 kommuner tillämpar vattentjänstlagen godtyckligt. I en rättsstat, som Sverige, måste det ske en enhetlig bedömning över hela landet. V i anser att beslut om anslutning till kommunalt verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen § 6 måste kunna överklagas i sak, med prövning av om det föreligger fara för människors hälsa och miljö. En överklagan genom stämning av kommunen till mark-och miljödomstolen kan med nuvarande VA-lagstiftning först ske då fastighetsägaren får information från kommunen om var anslutningspunkten till fastigheten är placerad eller då fastighetsägaren får fakturan på anslutningsavgiften från kommunen.

VA-i-tiden anser att ansvaret för vattentjänster i samhället ska ligga på staten och inte som idag kommunerna. Det delade ansvaret mellan olika tillsynsmyndigheter innebär att ingen har helhetsansvar för VA-frågor i Sverige.

Grundvattennivåerna i Sverige minskar enligt Statens Geologiska Undersökningar (SGU) vilket kan innebära vattenbrist. Vi anser därför att hushållningsprincipen i miljöbalken bör gälla, då dricksvatten är ett livsmedel. I första hand ska enskilda lösningar prioriteras, i andra hand gemensamma lösningar och i tredje hand kommunalvattenförsörjning. Vid sjunkande grundvattennivåer klarar enligt SGU de som har bergborrad brunn sig bäst, grävd brunn därefter och sist de stora dricksvattentäkterna/kommunerna.

Kommunerna har ett stort eftersatt underhållsbehov i utbyte av vatten-och avloppsledningar. 2017 uppskattades det till 800 miljarder kronor. En ökad tvångsanslutning till kommunalt verksamhets-område kommer att leda till höjda VA-taxor. Svenskt Vatten uttalade i SVT och SR P1 att VA-taxorna i Sverige kommer att öka till det dubbla inom en tioårsperiod.

VA-i-tiden anser därför att när det enligt SCB är 88% som är anslutna till kommunalt VA i Sverige finns det inte bärande skäl till att ansluta de 12% som idag har enskilt VA.