(uppdaterad  8 dec 2020 med tillägg i  ”Kommande år”)

Tänk vad fort ett år går.

Den nationella intresseföreningen för fastighetsägare med enskild VA-anläggning VA-i-tiden firar nu sin ettårsdag den 17 november 2020.
VA-i-tiden bildades i Köping av ett gäng eldsjälar från hela Sverige som vill få till stånd en förändring av nuvarande VA-lagstiftning och dess tillämpning från myndigheter och domstolars sida med en bristande helhetssyn gentemot oss fastighetsägare med enskild VA-anläggning.
VA-i-tiden har under sitt första år mött ett stort gensvar och har omkring 400 medlemmar spridda över hela Sverige som upplever sig helt överkörda av kommuner, länsstyrelser, Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, mark-och miljödomstolar kring deras enskilda VA-anläggningar.
VA-i-tiden har genom eget yttrande över regeringens utredning ” Hållbara vattentjänster ” försökt påverka kommande proposition från regeringen kring en ny vattentjänstlag som riksdagen ska behandla i december 2020.
I Sverige har idag 10 % fastigheter enskilt VA och vår uppfattning är att det är övriga 90% med kommunalt VA som står för föroreningarna i våra vattendrag och inte vi.
Stöd VA -i-tiden i vår kamp, bli medlem och fira nästa år med oss under vårt motto ” Vi gör inget avhopp från enskilt avlopp ”.
Styrelsen i VA-i-tiden
Rolf Almstedt Kent Andersson Lars-Göran Carlsson Arne Gunnarsson Tom Hagström
Orsa Köping Köping Markaryd Munkedal
Kent Leonardsson Michael Richter Anders Segerberg
Smedjebacken. Kristianstad. Köping

Under det gångna året har vi

Skickat ut vår argumentationsskrift till många kommuners miljöförvaltningar och länsstyrelser i landet:

Före VA i tidens förening

Före VA i tidens förening bildades var vi ett löst sammansatt nätverk. En del i styrelsen, samt andra personer agerade med:

Kommande år

Kommande år så fortsätter vårt arbete med rimliga åtgärder för små avlopp, där kostnaden står i proportion till miljövinsten. Kostnaderna är sådana att många gånger är konsekvensen att befintliga ägare i kommunen säljer till storstadsbor.

 • Vi jobbar för att tvångsanslutningar skall upphöra, det används idag som ett verktyg från kommunerna för att tillskanska sig mark för permanentboende, där de nuvarande ägarna tvingas till kostnader på 300 000-900 000 kr för anslutning till kommunala anläggningar. Ibland med extra kostnader för asfaltering av vägar, vägbelysning, cykelbanor och promenadvägar. Allt motiveras med att detta är bra för miljön.
 • Vi fortsätter samarbetet med Villaägarna, vi har en gemensam syn på att detta är en mycket väsentlig fråga för fastighetsägare.
 • Vi kommer att uppvakta beslutfattarna i riksdagen kring propositionen om Hållbara vattentjänster som förväntas läggas fram under vårvintern 2021. 
 • Vi avser att stötta några, av väldigt många, helt horribla angrepp på fastighetsägare med motiveringen att deras avlopp måste byggas om.
 • Vi avser att skriva debattartiklar i både nationella tidningar och i lokaltidningarna
 • Vi fortsätter våra försök med att få reportage gjorda i TV och radio, men känner att vi har svårt att nå fram eftersom det inte är politiskt korrekt.
 • Vi fortsätter med våra våra diskussioner med Havs och Vattenmyndigheten om hur deras regelverk skall tolkas och vilka effekter detta ger.
 • Vi avser att ta upp dialogen med övriga tillsynsmyndigheter i VA frågan, som exempelvis Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna, smat Mark och miljödomstolarna och Lantmäteriet.
 • Vi forsättter våra kontakter med miljö och jordbruksutskottets riksdagsledamöter i VA frågan för att påverka kommande proposistion och tillämpning.
 • Vi försätter med våra kontakter med SKR och deras tolkning av HAVs allmänna råd, och kommunernas tillämpning av desamma.
 • Vi fortsätter att driva va-i-tiden nätverket och facebook kanalerna.