VA-i-tidens medlemmar
God fortsättning önskar jag er alla in på det nya året 2022. Jag vill påminna er alla att betala in er medlemsavgift på 100 kr per år för enskild medlem och 500 kr per år för förening på vårt bankgironummer 5436-1621 med angivande av postadress, telefon-
nummer, e-postadress för att kunna delta vid årsmötet under maj månad 2022.
VA-i-tiden har under 2021 fört en dialog med riksdagspartierna om nuvarande vattentjänstlag och kring utredning av en ny vattentjänstlag ” Hållbara vattentjänster ” som föreningen lämnat remissyttrande på. Vi har i våra dialoger försökt påverka partierna att ändra den jakt på enskilda VA-anläggningar som kommuner och andra myndigheter bedriver.
Föreningen har vid kontakt med miljödepartementet fått besked att en proposition med förslag till en ny vattentjänstlag kommer att skickas på lagrådsremiss under januari månad och behandlas av riksdagen den 7 april 2022.
VA-i-tiden kommer att tillsammans med vår samarbetspartner Villaägarnas Riksförbund föra en dialog med riksdagspartierna i civilutskottet som ska bereda propositionen.
Om du som medlem vill läsa propositionen när den skickats till lagrådet så gå in på lagrådet.se.
För uppdaterad information följ oss gärna på vår hemsida, www.va-i-tiden.se.

Med vänliga hälsningar

Lars-Göran Carlsson
Ordförande VA-i-tiden
072 702 94 69