MSB tillhanda

Bifogar ett debattinlägg från den nationella föreningen för fastighetsägare med enskilt VA med hänvisning till våra 290 kommuners som med stöd av vattentjänstlagen försöker tvångsansluta många av de 700 000 enskilda fastighetsägarna på landsbygden för att få fler att dela på kostnaderna för dåligt underhållna VA-ledningsnät (83 000 km), kostnadsberäknat till 900 miljarder kr av Svenskt Vatten.

Uppsala 2022-04-25

Lars-Göran Carlsson
Ordförande VA-i-tiden


Förstör inte vår krisberedskap!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Man kan vara utan mat i flera veckor, men vatten måste man
ha varje dag. Det dagliga behovet för en vuxen brukar anges till 3 liter.
I ett krisläge riskerar vårt samhälle att bli utsatt för cyberattacker, som kan slå ut vår
elförsörjning. Eftersom det inte finns tillräckligt med reservkraft försvinner också vattnet i våra
kranar. Inte heller avloppsnätet fungerar när alla pumpar stannar.

Ett fysiskt sabotage med aggressiva bakterier mot en kommunal vattentäkt skulle kunna slå ut
befolkningen i en hel stad. Kriget i Ukraina har också visat hur beroende vi är av importerade
reningskemikalier.

En brunn på landsbygden är inte sårbar på detta sätt. Även om man har en eldriven pump så har
man också möjlighet att manuellt hämta upp vatten. Vid en tillrinning av 1 m3/dygn kan således
en enda enskild brunn förse mer än 300 personer med deras dagliga vattenbehov. Den som har ett
traditionellt avlopp med självfall till en markinfiltration kan enkelt bära in en hink vatten, hälla i
wc-stolen och allt fungerar som vanligt.

Det finns c:a 700.000 enskilda brunnar på landsbygden, som i allmänhet har bra vatten. Det är
svårt att tänka sig att någon främmande makt skulle kunna åka runt och sabotera alla dessa.
Det är dock inte Putin och Ryssland som utgör det största hotet utan våra 290 kommuner, som
med stöd av Vattentjänstlagen försöker tvångsansluta småbyar och stugområden. Detta för att få
fler som delar på kostnaderna för kommunernas dåligt underhållna ledningsnät. Fastighetsägare
skall tvingas köpa kommunalt vatten i stället för det som man har i egen brunn.
För dem som bor alltför långt ut på landsbygden vill man i stället kräva elberoende
minireningsverk med olika reningskemikalier i stället för att förlita sig till naturens renande
kretslopp, som fungerat i tusentals år. Detta utan bevis för att befintligt avloppssystem orsakar
olägenheter för miljön eller människors hälsa.
Om kriget kommer till Sverige måste människor, i brist på skyddsrum, evakueras ut från
storstäderna. Vart då? Jo ut på landsbygden naturligtvis. Då måste där finnas pålitliga system,
som åtminstone garanterar vattenförsörjning.

Förstör inte denna krisberedskap!
Lars-Göran Carlsson, ordförande i VA-i-tiden.
Föreningen för fastighetsägare med enskilt VA.