Propositionen ”2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster”, ligger nu på riksdagens bord och beslut om propositionen kommer den 21 juni 2022. Fram till den 29 april kunde riksdagens partier göra inlämnande av motion på propositionen.
VA-i-tiden har nu tagit del av de olika partiernas motioner och givit kommentarer på dessa.
Samlade kommentarer: Förslag till riksdagsbeslut. 
Att ta del av partiernas kommentarer har varit extra intressant då vi kan återfinna mycket av det som vi diskuterat i våra möten med partierna. Hos vissa partier framkommer en stor samstämmighet med vad VA-i-tiden fört fram, vilket är glädjande.
Främst i avseendet att det finns en insikt och vilja till förändring utifrån hur tillämpningen av lagar och paragrafer tolkas idag.
Som framgår av bifogat dokument så har alla partier inte lämnat någon motion? Ej heller visat något intresse för att ta del av VA-i-tidens information som bygger på vad Sveriges ledande experter för fram i VA frågan.
För VA-i-tiden.
Ordförande / Lars-Göran Carlsson
Sekreterare / Kent Leonardsson