Många kommuner vägrar lämna ut på vilka grunder de har fattat beslut om kommunalt va.

Lagen kräver att kommunerna skall kunna visa att det finns brister för miljö och hälsa som verkliga skäl till att ersätta nuvarande avlopp med kommunalt dito.

Många kommuner har inte gjort dessa undersökningar på sådant sätt att man verkligen kan peka på risker för människors hälsa och på miljön, utan man slentrianmässigt pekar på något eller några avlopp som är bristfälliga inom en stor bebyggelse och beslutar därefter om ett verksamhetsområde med hänvisning till att risker finns. Det finns till och med kommuner som mätt kolibakteriehalten i badvikar och funnit bakterier, men som vid närmare kontroll av berörda fastighetsägare visat att bakterierna kommit ifrån canadagäss som i septembers slut samlats i badviken inför den större flytten.

Att få ut dokument från en kommun är inte alltid lätt men detta är några tips:Rätten att ta del av allmän handling ( Offentlighetsprincipen) regleras i Tryckfrihetsförordningen som är en av våra grundlagar. Handlingar ska lämnas ut skyndsamt och den som begär ut handlingarna har rätt att vara anonym och behöver inte ange något skäl till sin begäran. Om myndigheten bryter mot detta kan man göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO-anmälan). Det kan i vissa fall hjälpa att upplysa myndigheten om att man kommer att JO-anmäla, t ex om inte handlingarna har lämnats ut inom en vecka. En rekommendation är att vänta med  detta om inget annat hjälper. 

Allmänna handlingar är antingen upprättade/ färdiga handlingar som framställts inom myndigheten eller handlingar som har inkommit till myndigheten. Handlingen ska också var förvarad hos myndigheten. I vissa fall försöker myndigheter hävda att handlingarna är ett arbetsmaterial, dvs inte allmän handling. Detta är en gråzon som kan vara knepig att hantera.

Enda skälet att inte lämna ut allmänna handlingar är sekretess. Om myndigheten hävdar sekretess måste de hänvisa till en relevant paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL). De ska också upplysa om att den som begärt handlingarna har rätt att överklaga hos myndigheten.Myndigheten ska då fatta ett formellt beslut som medborgaren kan använda för överklagande hos Kammarrätten. Länk till Regeringens sida om Offentlighetsprincipen:

http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/offentlighetsprincipen/Här är också en länk till en sida som både allmänhet och journalister använder:http://www.allmanhandling.se/ Myndigheter har också en serviceskyldighet som regleras i Förvaltningslagen. Här är en länk till en sida där allmänheten kan få svar på olika juridiska frågor:http://www.lawline.se/answers/myndigheters-serviceskyldighet-1