LAV, Lag om allmänna vattentjänster

Särskilt §6 LAV diskuteras, den finner du i : Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Utdrag ur denna lag:

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Ordnandet och driften av en allmän va-anläggning

10 § En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser.

När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses.

 

Miljöbalken

Miljöbalken kap 2 §7, Rimlighetsbedömning
7 §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§. Lag (2018:1407).

 

Juridik om VA enl HAV

Juridiken kring vatten och avlopp, rapport från Havs och Vattenmyndigheten av Jonas Christensen

Skyldigheten att inrätta allmänt VA 6§
• Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i  ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
• 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
• 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän vaanläggning

Hur veta att reqvisiten är uppfyllda?
(dvs skyddet av miljön och människors hälsa kräver att kommunen ordnar VA)?
Jo, genom att ställa frågor och söka svar
– Finns problem med vattenförsörjningen (brist på vatten otjänligt)?
– Finns problem med avloppsförsörjningen (olägenheter, MKN)?
=> Om ja: Kan dessa problemen lösas med enskilda anläggningar?
=> Om ja: §6 LAV gäller inte!
 Noggranna fackmannamässiga undersökningar behövs!
 Olika alternativ till lösningar måste utredas.
OBS: Kommunal lösning kan tex också vara lokal vattentäkt och infiltration.
Även sorterande system kan drivas i kommunal regi (§10 LAV).

 


Juridiken och naturvetenskapen kring ovanstående, är framfört vid ett föredrag av Peter Ridderstolpe hos Roland Karlsson, Köping

LAV§6 och MB har provats på av många områden runt om i sverige, troligen alltid med resultatet att kommunen vunnit. Även efter överklagan ända till HD. Nedanstående beskriver Norra Mälarstrandens argumentation kring LAV och MB. (Allt samlat under denna sida, nedanstående ger länkar direkt till vissa dokument)

I samband med MMd förhandlingar kring Norra Mälarstranden, Köping så föredrag miljöexperten Peter Ridderstolpe och juristen Roland Norlen om Köpings kommuns argument om att miljö och hälsa är hotat, och visade att argumenten är totalt felaktiga, det blir i verkligheten så att Mälarens miljö försämras av en kommunal va anslutning till dessa områden, samt att dricksvattnet blir sämre för de flesta. Det kanske finns 50 bunnar i omådena (10 st på en kustkant på ca 10 km, 3 av dem ger saltvatten).

Mmd dom utföll till Köpings kommuns fördel, Domen överklagades, se motiveringen

Fortsatt resonemang kring miljö, hälsa,  resursanvänding, ökade kommunala utsläpp resoneras om i denna överklagan av Norr Mälarstrand till HD.

 


 

Som LAV och MB tolkas idag så finns inget som är bättre än kommunala reningsverkslösningar och alla skall ansluta sig till detta system ifall kommunen anser att anläggningen ligger i ett verksamhetsområde. Både domar för verksamhetsområden  och för enskilda anläggningar visar på detta.

Ett politiskt parti (Kd) menar att Svårigheten att få resning i domstol bäddar för justietiemord.